Fíns da Asociación Canina do Grove 🗒️

Art 2. Personalidade e capacidade   A asociación constituída ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo realizar todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con suxeición ao establecido no ordenamento xurídico. Artigo 4. Ámbito de actuación   O ámbito territorial no que a…